Regulamin sklepu internetowego

§ 1.
Definicje

1. Sprzedający – PPHU Korbik, z siedzibą w Grudziądzu, przy ul. Cegielnianej 21, NIP: 876 020 08 84.

2. Serwis – serwis internetowy umieszczony w sieci Internet pod domeną www.korbik.com.pl, będący własnością Sprzedającego, za pomocą którego można dokonywać zakupów towarów oferowanych przez Sprzedającego.

3. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonała skutecznej Rejestracji (założyła Konto w Serwisie) i jest zainteresowana dokonaniem zakupów w Serwisie. Postanowienia niniejszego Regulaminu odnoszące się do Kupującego mają również odpowiednie zastosowanie do Gościa.

4. Gość – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która nie dokonała Rejestracji w Serwisie, ale jest zainteresowana dokonaniem zakupów w Serwisie.

5. Rejestracja – procedura związana z zakładaniem Konta w Serwisie.

6. Konto – konto w Serwisie prowadzone przez Sprzedającego dla Kupującego pod unikalną nazwą (Login), umożliwiające Kupującemu dokonywanie zakupów w Serwisie.

7. Login – oznacza indywidualne oznaczenie Kupującego pozwalające na jego identyfikację oraz dostęp do Serwisu.

8. Hasło – oznacza ciąg znaków wybranych przez Kupującego w celu zabezpieczenia dostępu do Konta.

9. Koszyk – funkcjonalność Serwisu, w której widoczne są wybrane przez Kupującego (lub Gościa) towary, które Kupujący (lub Gość) chce kupić oraz umożliwiająca Kupującemu (lub Gościowi) ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość towarów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy i formy płatności.

§ 2.
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady korzystania z Serwisu, składania zamówień na towary dostępne w  Serwisie, dostarczania zamówionych towarów Kupującemu (lub Gościowi), uiszczania przez Kupującego (lub Gościa) ceny sprzedaży towarów, uprawnienia  Kupującego (lub Gościa) do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Kupujący (lub Gość) zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Serwisu lub jego elementów technicznych, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu w sposób niezgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu.

3. Sprzedający, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą lub niedozwolonym działaniem osób trzecich.

§ 3.
Rejestracja

1. W celu Rejestracji w Serwisie należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres e-mail, hasło, numer telefonu, adres pocztowy, zaakceptować Regulamin Serwisu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie niezbędnym do realizacji usług świadczonych przez Sprzedającego drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Kupującego.
2. Po skutecznym przeprowadzeniu procedury Rejestracji, tj. po założeniu Konta w Serwisie, Kupujący będzie mógł zalogować się w Serwisie przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
3. W celu usunięcia Konta, Kupujący powinien wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie Konta, na adres biuro@korbik.com.pl, podając swój Login i Hasło.
4. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie prawidłowych i prawdziwych danych podczas Rejestracji.

§ 4.
Zasady korzystania z Serwisu

1. Celem zalogowania się do Serwisu, Kupujący musi w polu przeznaczonym do logowania, podać swój Login i Hasło podane przy Rejestracji. Hasło może zostać zmienione przez Kupującego w każdym czasie, po zalogowaniu się do Serwisu, w zakładce „Moje konto – zmiana hasła”.
2. Sprzedający uprawniony jest do zablokowania Konta Kupującego, w przypadku naruszenia przez Kupującego postanowień Regulaminu. Kupujący zostanie poinformowany o zablokowaniu Konta za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail widoczny w Koncie Kupującego. Zablokowanie Konta jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy z Kupującym o świadczenie usług drogą elektroniczną.
3. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Serwisu powinny być zgłaszane przez Kupującego (lub Gościa) na adres e-mail: biuro@korbik.com.pl
4. Kupujący powinien zachować w tajemnicy swój Login i Hasło do Konta w Serwisie.
5. Zakupy w Serwisie mogą zostać dokonane zarówno przez Kupującego jak i przez Gościa.

 

§ 5.
Warunki realizacji zamówień

1. Kupujący oraz Gość mogą składać zamówienia na towary dostępne w Serwisie przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
2. W celu złożenia zamówienia należy:
a) wejść na stronę Serwisu,
b) wybrać dany towar,
c) kliknąć przycisk „DODAJ DO KOSZYKA”,
d) w przypadku jeżeli Kupujący (lub Gość) zainteresowany jest kontynuowaniem zakupów musi kliknąć przycisk „KONTYNUUJ ZAKUPY”; jeżeli Kupujący (lub Gość) chce przejść do kolejnego etapu złożenia zamówienia musi kliknąć w przycisk „Kupuję i Płacę”,
e) po kliknięciu w przycisk „Kupuję i Płacę ” Kupujący (lub Gość) zostanie przeniesiony do podstrony Serwisu gdzie będzie mógł:
– dokonać Rejestracji lub,
– kupić towar jako Gość bez konieczności dokonania Rejestracji lub,
– kupić towar jako Kupujący po zalogowaniu się do Konta.

Po wybraniu jednej z trzech wyżej opisanych opcji Kupujący (lub Gość) musi kliknąć przycisk „DALEJ”;

f) następnie Kupujący (lub Gość) musi zaznaczyć checkbox, iż Kupujący (lub Gość) zapoznał się z postanowieniami Regulaminu i akceptuje jego treść i kliknąć przycisk „DALEJ”,
g) następnie Kupujący (lub Gość) powinien wybrać sposób płatności i kliknąć przycisk „DALEJ”,
i) ostatnim etapem złożenia zamówienia jest jego potwierdzenie – kliknięcie w przycisk „POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE”.

3. Po złożeniu zamówienia niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 48 godzin, na adres e-mail Kupującego, widniejący w Koncie (lub adres Gościa podany na etapie składania zamówienia), zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sprzedającego zamówienia złożonego przez Kupującego oraz informacja o terminie realizacji zamówienia. Jeżeli Kupujący (lub Gość) zaakceptuje termin realizacji zamówienia podany przez Sprzedającego, zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Sprzedającego, poprzez wysłanie mu wiadomości e-mail na adres biuro@korbik.com.pl lub opłacić zamówienie. Po opłaceniu przez Kupującego zamówienia, zamówienie zostaje przyjęte przez Sprzedającego do realizacji. Po przetworzeniu zamówienia Sprzedający poinformuje o tym fakcie Kupującego, podając informację o wysyłce towaru objętego zamówieniem.

4. Kupujący zostaje poinformowany o niedostępności danego towaru na etapie składania zamówienia – na etapie wyboru danego towaru.

5. W przypadku podania przez Kupującego (lub przez Gościa) błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

§ 6.
Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

1. Zapłaty za złożone zamówienie można dokonać za pomocą:

a) przelewu bankowego
b) za pośrednictwem serwisu DotPay i PayPal po uprzednim zaakceptowaniu przez Kupującego (lub Gościa) postanowień Regulaminu tego serwisu.
c) płacąc kurierowi przy odbiorze towaru.

2. Przystąpienie przez Sprzedającego do realizacji zamówienia następuje dopiero w momencie otrzymania przez Sprzedającego pełnej płatności za złożone zamówienie (koszt zamówionego towaru oraz dostawy).

3. Kupujący (lub Gość) nie ma możliwości zapłaty za część zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze.

§ 7.
Czas realizacji zamówień

1. Sprzedający każdorazowo po otrzymaniu zamówienia poinformuje Kupującego (lub Gościa) niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 48 godzin, o terminie realizacji zamówienia. Powyższa informacja to czas liczony od momentu otrzymania przez Sprzedającego pełnej płatności za złożone zamówienie do momentu wysłania przedmiotu zamówienia do Kupującego (lub Gościa) za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
2. Sprzedający, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Kupującego (lub Gościa) nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

§ 8.
Warunki reklamacji

1. Kupujący (lub Gość), który nabył w Serwisie towar w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą (konsument), ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego towaru, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodność dostarczonego towaru z umową (zamówieniem), zawiadomi Sprzedającego o stwierdzonej niezgodności.

2. Kupujący (lub Gość) będący konsumentem ma prawo żądać doprowadzenia towaru nabytego w Serwisie, a niezgodnego z umową (zamówieniem) do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli Sprzedawca nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Kupujący (lub Gość) będący konsumentem, ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy (zamówienia).

3. W przypadku niezgodności towaru z umową (zamówieniem), reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań Sprzedającego, należy odesłać na koszt Sprzedającego.

4. Sprzedający ustosunkuje się do żądań Kupującego (Gościa) będącego konsumentem w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia niezgodności towaru z umową (zamówieniem). Za dzień zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień dostarczenia reklamowanego towaru do Sprzedawcy. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedający nie ustosunkuje się do żądań Kupującego (lub Gościa) będącego konsumentem, oznacza to, iż uznał jego żądania za uzasadnione.

5. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Kupującego (lub Gościa) będącego konsumentem wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi Sprzedający.
6. Reklamowany towar należy odsyłać na adres korespondencyjny Sprzedającego tj. PPHU KORBIK, ul. Cegielniana 21. 86-300 Grudziądz.
7. Kupujący (lub Gość) nabywający towar w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Kupujący/Gość nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru ogranicza się do kwoty, jaką Kupujący (lub Gość) zapłacił Sprzedającemu za nabycie danego towaru.

8. Sprzedający, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, nie ponosi odpowiedzialności za błędne podanie przez Kupującego rozmiarów towaru (przy dokonywaniu pomiarów przez Kupującego), który to towar ma być wykonany na zamówienie Kupującego.

§ 9.
Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

1. Kupujący (lub Gość) będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Serwisie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) może odstąpić od umowy sprzedaży towaru zakupionego w Serwisie bez podawania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania towaru).

2. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 1 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej. W takim przypadku Kupujący (lub Gość) zobowiązany jest do zwrotu Sprzedającemu towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu w terminie wynikającym z obwiązujących przepisów prawa. Koszt zwrotu towaru w wyniku odstąpienia od umowy ponosi Kupujący.
3. Towar należy odesłać na adres korespondencyjny Sprzedającego, tj. PPHU KORBIK, ul. Cegielniana 21, 86-300 Grudziądz.

4. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszym paragrafie, nie przysługuje Kupującemu (lub Gościowi), jeżeli umowa  dotyczy świadczeń o właściwościach określonych przez Kupującego (lub Gościa) będącego konsumentem, w myśl postanowień ust. 1 powyżej, w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (towary szyte na miarę).

§ 10.
Zwrot należności Kupującym (Gościom)

1. Sprzedający dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni w przypadku:

a) odstąpienia przez Kupującego, o którym mowa w § 9 ust. 1 powyżej od umowy (odstąpienia od zamówienia);
b) uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego towaru lub wymiany na nowy.

2. Sprzedający dokona zwrotu środków pieniężnych na:

a) rachunek bankowy Kupującego (lub Gościa) – jeśli zamówienie było opłacone za pomocą przelewu;
b) za pośrednictwem serwisu DotPay/PayPal w przypadku jeżeli zamówienie było opłacone za pośrednictwem serwisu.

§ 11.
Dane osobowe

1. Kupujący (lub Gość) wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych podanych przez niego podczas Rejestracji (lub składania zamówienia). Podanie danych osobowych przez Kupującego (lub Gościa) jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sprzedającego usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Kupującego (lub Gościa) zakupów w Serwisie.
2. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający. Dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedającego.
3. Sprzedający przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Kupującym (lub Gościem) i wykonywania umów sprzedaży towarów zamówionych przez Kupującego (lub Gościa) w Serwisie, a w przypadku wyrażenia przez Kupującego (lub Gościa) zgody, o której mowa w § 12 Regulaminu, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Kupującemu (lub Gościowi) informacji handlowych drogą elektroniczną.
4. Kupujący (lub Gość) ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia.
5. Kupujący (lub Gość) oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są jego danymi osobowymi, są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Kupującego (lub Gościa) niepoprawnych lub nieprawdziwych danych.
6. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Kupującego (lub Gościa) znajdują się w polityce prywatności dostępnej w Serwisie.

§ 12.
Zgoda na przesyłanie informacji handlowych

1. Kupujący może wyrazić dobrowolną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na etapie dokonywania Rejestracji, poprzez zaznaczenie checkboxa z informacją „Zapisuję się na newsletter”.

2. W przypadku wyrażenia przez Kupującego (lub Gościa) zgody, o której mowa  w ust. 1 powyżej Kupujący (lub Gość) otrzymywać będzie na podany przez siebie adres e-mail newsletter, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Sprzedającego, a dotyczące jego działalności – działalności Serwisu.
3. Kupujący może w dowolnym momencie cofnąć zgodę, o której mowa w ust. 1 powyżej, za pośrednictwem Konta w zakładce „Newsletter”.

§ 13.
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późn. zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 z późn. zm.).

2. Ewentualne spory powstałe między Kupującym (lub Gościem) niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Sprzedającym, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedającego.

Narzędzie panelu

Tak Nie

Live Theme Editor

Clear

Te obrazy w folderze YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Pozycja
 • Powtórz
Clear
Clear

Te obrazy w folderze YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Pozycja
 • Powtórz
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

Te obrazy w folderze YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Pozycja
 • Powtórz
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

Te obrazy w folderze YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Pozycja
 • Powtórz
Clear
Clear
Clear
Clear

Te obrazy w folderze YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Pozycja
 • Powtórz
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password